صنعت گردشگری در اروپا


blog-image

<p>در سال ۱۹۸۰ سهم اروپا از درآمد گردشگری جهان ۶/۵۹ درصد بوده که در سال ۱۹۹۳ این رقم ۱/۵۰ درصد کاهش داشته است . علاوه بر این، روند درآمد گردشگری در اروپا نیز بسیار نا منظم است، چنانچه بین سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۸۵ درآمد گردشگری با هفت واحد کاهش متوقف ماند، در حالی که بین سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ درآمد گردشگری به دو برابر افزایش یافت و ۵/۱ واحد از سهام بازار را به دست آورد. این عدم ثبات نشان می دهد که گردشگری بین المللی تا چه حد نسبت به رقابت و تغبیرات نرخ ارزآسیب پذیر است .</p>آرشیو اخبار